Polityka Prywatności i Cookies

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookies wyłącz możliwość ich umieszczania w ustawieniach swojej przeglądarki.

Jakie dane zbieramy i jak je wykorzystujemy?

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane:

Welcomefinance.pl Sp. z o.o., ul. Legnicka 17/4, 53-671 Wrocław

e-mail: kontakt@welcomefinance.pl

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

 

Regulamin strony

Właścicielem portalu internetowego pod adresem http://www.ewelcomeemerytura.pl (Portal) jest

Welcomefinance.pl Sp. z o.o. z siedzibą  pod adresem przy  ul. Legnicka 17/4, 53-671  Wrocław,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS: 0000354656, z  numerem NIP: 894-299-73-80, z kapitałem zakładowym 305 000 zł, opłaconym w całości.

Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu (Regulamin) określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez WELCOMEFINANCE  usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział I. Portal www.ewelcomeemerytura.pl - Postanowienia ogólne

1.    WELCOMEFINANCE  poprzez prowadzenie Portalu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Użytkownik), co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

2.    Portal jest  stroną internetową zawierającą opisy różnych produktów oszczędnościowych, polis kapitałowych oraz produktów służących systematycznemu oszczędzaniu na przyszłą emeryturą lub inny cel określony przez klienta. Celem portalu jest wybór i dopasowanie najkorzystniejszej  oferty dla klienta (z punktu widzenia algorytmów Portalu) dla Użytkownika (www.ewelcomeemerytura.pl).

3.    Przez ofertę produktów ubezpieczeniowych oraz emerytalnych  rozumie się ofertę dotyczącą kont IKE, IKZE, polis kapitałowych, polis ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i innych,  z którymi WELCOMEFINANCE  ma podpisaną umowę o współpracy. 

4.    Portal  do wyboru najkorzystniejszych dla Użytkownika ofert emerytalnej wykorzystuje wewnętrzne procedury i badanie potrzeb klienta, zgodnie ze specyfiką poszczególnych produktów  Partnerów.

5.    Na skutek wyszukania oferty  zgodnie z wypełnionym przez Użytkownika formularzem pytań, Portal www.ewelcomeemerytura.pl przedstawi Użytkownikowi najkorzystniejsze oferty.

6.    WELCOMEFINANCE  nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych banków i Partnerów finansowych  innych niż uwzględnione w Portalu warunków, w tym bardziej preferencyjnych.

Rozdział II. Świadczenie usługi przez Portal www.ewelcomeemeryutra.pl

1.    WELCOMEFINANCE  świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatnie usługi pośrednictwa w zakresie dopasowania i zawarcia ofert emerytalnych i ubezpieczeniowych Partnerów a także innych produktów bankowych typu konta bankowe, kredyty, leasingi.

2.    Korzystanie z usług świadczonych przez WELCOMEFINANCE  wymaga:

1.    Połączenia z siecią Internet;

2.    Posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

3.    Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od WELCOMEFINANCE,  WELCOMEFINANCE nie gwarantuje, że przeglądanie stron Portalu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych, w szczególności nie odpowiada za szkody spowodowane  wadliwym działaniem Portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji spowodowanym wystąpieniem takich czynników jak w szczególności:

1.       

4.    WELCOMEFINANCE  nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. WELCOMEFINANCE  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług.

5.    WELCOMEFINANCE  stosuje rozwiązania informatyczne służące zabezpieczeniu transmisji danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z usług, tak, aby była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane w szczególności z zachowaniem ich poufności i integralności. 

6.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku powzięcia przez  WELCOMEFINANCE  wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, WELCOMEFINANCE  jest uprawniona do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

Rozdział III. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

1.    Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.    Korzystanie z Internetowego Doradcy Finansowego wymaga zawarcia umowy z WELCOMEFINANCE  poprzez zarejestrowanie się na Portalu i zatwierdzenie Regulaminu. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług (Umowa), Użytkownik ma dostęp do informacji ogólnie dostępnych generowanych na Portalu, w tym informacji przekazanych przez Partnerów określonych w Rozdziale V.

3.    Korzystanie przez Użytkownika z usługi Internetowego Doradcy Kredytowego wymaga wypełnienia ankiety-formularza pozwalającej na dobór najkorzystniejszych dla Użytkownika oferty emerytalnej lub ubezpieczeniowej Partnerów. Jest to autorski portal WELCOMEFINANCE pozwalający Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczącej najkorzystniejszej oferty spełniającej jego oczekiwania zgodnie z parametrami wskazanymi w zapytani przez formularz kontaktowy.

4.    Wskazanie najkorzystniejszej oferty nie jest tożsame z pełną oceną potrzeb  dokonywanej przez poszczególnych Partnerów i może się od niej różnić oraz nie jest gwarancją zawarcia umowy w ogóle lub zawarcia umowy na określonych warunkach przez Użytkownika z Partnerem.

5.    Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej WELCOMEFINANCE wskazany w niniejszym Regulaminie.

6.    Każda ze stron ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia:

1.      Przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej WELCOMEFINANCE  wskazany w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na zmianę Regulaminu;

2.      Przez WELCOMEFINANCE – na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

7.    W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron WELCOMEFINANCE zobowiązuje się do usunięcia danych danego Użytkownika z bazy danych.

8.    Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Portalu pod adresem http://www.ewelcomeemerytura.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

Rozdział IV. Postępowanie reklamacyjne

1.    Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub związaną bezpośrednio ze świadczeniem przez WELCOMEFINANCE  usług.

2.    Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do WELCOMEFINANCE  w sposób wskazany w Rozdziale III dla rozwiązania umowy.

3.    WELCOMEFINANCE  rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

4.    Po rozpatrzeniu reklamacji WELCOMEFINANCE  wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział V. Partnerzy

1.    WELCOMEFINANCE  w ramach wykonywania usług posługuje się danymi udostępnionymi przez banki, Partnerów i ubezpieczycieli,  świadczące produkty emerytalne, ubezpieczeniowe, z którymi wiąże go umowa o współpracy w tym zakresie. WELCOMEFINANCE  nie ma wpływu na treść, zakres, parametry, metodologię itp. materiałów udostępnionych przez Partnerów.

2.    WELCOMEFINANCE  publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące Partnerów, które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.  WELCOMEFINANCE  nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW  Partnerów.

3.     WELCOMEFINANCE  nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów, w tym za pośrednictwem Portalu.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

1.    WELCOMEFINANCE  nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (UoODO), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług (Dane).

2.    Dane Użytkownika przekazywane WELCOMEFINANCE  za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.

3.    Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu wniosku Użytkownik wyraża zgodę na:

1.    Przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez WELCOMEFINANCE, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością WELCOMEFINANCE  W (obligatoryjnie),

2.    Przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez WELCOMEFINANCE  i jej Partnerów, przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie).

4.    Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.

5.    WELCOMEFINANCE  nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. WELCOMEFINANCE  realizuje zgodną z przepisami prawa (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych) Politykę Prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Portalu.

6.    W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z UoODO i aktami wykonawczymi.

Rozdział VII.     Prawa autorskie

1.    Udostępniane Użytkownikom narzędzie Portalu www.ewelcomeemerytura.pl funkcjonuje w oparciu o opracowany przez WELCOMEFINANCE  autorski i subiektywny system wyszukiwania i porównywania produktów emerytalnych i ubezpieczeniowych.  Zarówno to narzędzie, jak i wygenerowane za jego pomocą informacje dotyczące ofert banków,  Partnerów, inne materiały dostępne w Portalu, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, oraz udostępnione w Portalu inne narzędzia, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2.    Informacje generowane przez Portal www.ewelcomeemrytura.pl, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników  wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

3.    Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony WELCOMEFINANCE, w zakresie określonym przez WELCOMEFINANCE  w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować z WELCOMEFINANCE  pod adresem wskazanym w Regulaminie.

4.    Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5.    W przypadku wystąpienia szkody z powodu  naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody WELCOMEFINANCE  na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

1.    Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie obowiązujących zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2.    Informacje dotyczące ofert produktów prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem,  Partnerem Welcomefinance.pl  a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą Portalu www.ewelcomeemerytura.pl, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.

3.    Zawarcie umowy emerytalnej, polisy lub innego produktu finansowego oferowanego przez Portal www.ewelcomefinance.pl z Partnerami oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez danych Partnerów  w procesie zawarcia umowy.

4.    Wszelkie informacje dotyczące ofert  wygenerowane przez Użytkownika poprzez skorzystanie z Portalu www.welcomeemrytura.pl są przekazywane  bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie i wypełnieniu ankiety.

5.    Wszelkie informacje dotyczące ofert emerytalnych, ubezpieczeniowych i finansowych,  wygenerowane przez Portal www.ewelcomeemerytura.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego.

6.    Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7.    Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według  siedziby WELCOMEFINANCE.

8.    Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

9.    WELCOMEFINANCE  zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem http://www.ewelcomeemerytura.pl.